Услуги

Общинската собственост и търговия – ОСТ

Удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, удостоверения по реституционни закони и по очуждени имоти, настанителни заповеди, заверка на данъчни декларации (за деклариране на общински имот), картотекиране и събиране на наеми, общински имоти, регистрация на търговски обект и други.

Издаване на настанителна заповед

ОБА2.3 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

Получаване на комплект от документите за картотекиране на граждани като нуждаещи се от общинско жилище

Извършване на писмени справки за извършени сделки с имоти общинска собственост

Извършване на писмени справки по досиета на актове за общинска собственост

Извършване на писмени справки, относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС от ценообразувания съхранявани в архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот

Комплектоване на преписка за учредяване на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот – частна общинска собственост

Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически лица и юридически лица върху земи с учредено право на строеж

Издаване на писмо-съгласие за заличаване на ипотеки на жилища в полза на общината

1234

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.