Услуги

Кадастър, регулация и устройство на територията – КРУТ

Мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, разглежда за одобряване инвестиционни проекти и подготвя разрешения за строеж, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ категория и разрешения за строеж, заверка на екзекутивна документация за строежи от ІV, V и VІ категория, издава указания за начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица и др.

Нови бланки НАГ

РА-УТ-001: Заявление за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП

Необходими документи

1.Заявление по образец
2.Документи за собственост (друго вещно право)
3.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4.Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5.Мотивирано предложение за ПУП
6.Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
7.Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
8.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9.Други
Забележки: 1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

100 лв.

Формуляр

 RA-UT-001

РА-УТ-002: Заявление за одобряване на проект за ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
6. Проект за ПУП – 2 броя на хартия и 1 бр. на магнитен носител
7. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Заповед се издава в 14-дневен срок след приемане на проекта за ПУП на РЕСУТ.
Срокът на цялата процедура зависи от продължителността на обявяването

Цена

ИПР до 1 дка: 200 лв.
ИПР до 10 дка: 250 лв.
ИПР над 10 дка: 300 лв.
ИПЗ до 1 дка: 200 лв.
ИПЗ до 10 дка: 250 лв.
ИПЗ над 10 дка: 300 лв.
ИПРЗ до 1 дка: 400 лв.
ИПРЗ до 10 дка: 500 лв.
ИПРЗ над 10 дка: 600 лв.
РУП до 1 дка: 400 лв.
РУП до 10 дка: 500 лв.
РУП над 10 дка: 600 лв.
ИПРЗ и РУП до 1 дка: 600 лв.
ИПРЗ и РУП до 10 дка: 700 лв.
ИПРЗ и РУП над 10 дка: 800 лв

Формуляр

 RA-UT-002

РА-УТ-003:Заявление за издаване на виза за проектиране

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Мотивирано предложение за издаване на виза (в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ)
6. Съгласие от (съ)собствениците на имота с нотариално заверени подписи (в случаите, когато заявлението не е подадено от всички (съ)сосбтсвеници)
7. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки:1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

По чл. 140, ал. 2 от ЗУТ: 40 лв.
По чл. 140, ал. 3 от ЗУТ: 150 лв.

Формуляр

 RA-UT-003

РА-УТ-004:Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл.141-чл.145 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота от плана за регулация с уредени сметки по регулация и осигурен транспортен достъп, комбинирана скица за пълна и/или частична идентичност от СГКК-София
5. Актуална виза за проектиране (в случаите, в които е задължителна) със зона и параметри по ЗУЗСО
6. Инвестиционен проект (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
7. Решения по ОВОС или решения за преценяване необходимостта от ОВОС
8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
9. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа, втора или трета категория)
10.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
11.Съгласуван ПБЗ с Пътна полиция и Дирекция „УАТ“-СО с означени временните постройки по чл. 54 от ЗУТ;
12.Обозначаване на наличните сгради без режим на застрояване и срока за временното им запазване (чл. 148, ал. 9 от ЗУТ)
13.Нотариално заверени съгласия, решения на общото събрание на етажната собственост, влязло в сила решение на общо събрание на ЖСК по реда на чл. 144, ал. 1, т. 1 от ЗУТ *чл. 38, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ; чл. 39, ал. 2 и чл. 185, ал. 2 от ЗУТ)
14.Специални разрешителни и влезли в сила административни актове по специалните закони
15.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
16. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма
30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен на обекта

Формуляр

 RA-UT-004 + RA-UT-050

РА-УТ-005: Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота от действащите план за регулация, кадастрален план или кадастрална карта
5. Виза за проектиране
6. Копие от одобрения инвестиционен проект с нанесени исканите промени в цвят;
7. Разрешение за строежи и заповеди за допълването му
8. Проект за изменение на одобрения инвестиционен проект (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
9. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ
10. Решения по ОВОС или решения за преценяване необходимостта от ОВОС
11. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
12. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа, втора или трета категория)
13. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
14. Протокол обр. 2 или 2а за откриване на стр. площадка и опр. на стр. линия и нива на строежа
15. Акт обр. 3
16. Акт за приемане на конструкцията обр. 14
17. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
18. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма
30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен на обекта

Формуляр

 RA-UT-005 + RA-UT-050 + RA-UT-049 + RA-UT-048

РА-УТ-006: Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота
5. Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация, че в техническия архив, където трябва да се съхраняват инвестиционните проекти за посочения строеж, не е запазен търсеният инвестиционен проект, разрешение за строеж или други строителни книжа за строежа;
6. Проект-заснемане (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
7. Разрешение за строеж/ Акт за узаконяване на строежа
8. Други строителни книжа
9. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
10. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
11. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма
30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен на обекта

Формуляр

 RA-UT-006 + RA-UT-050

РА-УТ-007: Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4.Копие от разрешението за строеж и заповедите за допълването му
5.Пълен комплект проекти за действително изпълнение на СМР в три екземпляра
6.Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с извършени заверки, вкл. и на кота било, актове образци 3, 4, 7, 14, 15
7.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
8. Други
Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен

Формуляр

 RA-UT-007 + RA-UT-050

РА-УТ-008: Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Копие от заявлението, с което инвестиционният проект е внесен за съгласуване и/или одобряване
3. Документи за собственост (друго вещно право)
4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
6. ДругиЗабележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

7 дни при одобрен инвестиционен проект
30 дни за строежи по чл. 147 от ЗУТ

Цена

За основно застрояване, пристро¬яване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по таблица
За преустройство, реконструкция, второстепенни постройки, огради – по таблица
За линейни инфраструктурни обекти – 0,3 % от стойността на обекта

Формуляр

 RA-UT-008

РА-УТ-009: Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Разрешение за строеж
5. Копие от актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
6. Валидна комбинирана скица (цветно копие) с отразени КК и действащ регулационен план
7. Копие от заверен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия (в случаите на започнало строителство, съгласно чл. 157, ал. 1 от ЗУТ)
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

½ от дължимата такса по услугата за издаване на разрешение за строеж за обекта

Формуляр

 RA-UT-009
123

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.