Услуги

Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството – ИИБЕКС

Разрешения за строеж за обекти на инженерната инфраструлктура, контрол строитество, определяне на строителна линия и ниво на строеж и др.
Издаване на разрешения за премахване и кастрене на растителност в терени собственост на юридически и физически лица, изготвяне на експертни оценки и др.

ОБА9.5 Издаване на разрешение за премахване и кастрене на растителност в терени, собственост на юридически и физически лица – над 5 бр.

Издаване на разрешение за строеж на обекти на инженерната инфраструктура

ОБА8.4 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране

ОБА9.7 Издаване на транспортен билет за дървесината добита извън горския фонд

ОБА9.2 Изготвяне на експертна оценка на дървесна и храстова растителност

ОБА8.5 Издаване на разрешение за премахване и кастрене на растителност в терени, собственост на юридически и физически лица – до 5 бр.

Регистрация на домашни любимци (кучета,котки)

Консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

ОБА5.2 Протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа (чл.159, ал.3 от ЗУТ ) и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Издаване на Разрешение за ползване на общински площи за строителни обекти (важи 1 месец)

12

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.