Услуги

Административно, информационно, правно обслужване и човешки ресурси- АИПОЧР

Адресна регистрация, удостоверения за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за чужбина и други.
Предоставяне достъп до информация по реда на ЗДОИ, признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи, издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, издаване на удостоверение за осигурителен стаж, брутно трудово възнаграждение и други.

ОБА6.2 Приемане на уведомление по чл.46б ЗУЕС

I. Издаване на удостоверение за брутно трудово възнаграждение -обр. УП-2

II. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж- обр. УП-3

ОБА1.6 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

IV. Предоставяне на достъп до информация по реда на ЗДОИ

ОБА4.1 Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове

Връчване на удостоверение за раждане – оригинал

ОБА1.25 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

ОБА1.2 Издаване на удостоверение за наследници

ОБА1.27 Издаване на удостоверение за граждански брак-дубликат

1234

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.