Профил на купувача

Район „Лозенец“ обявява Публична покана с предмет

Проектиране и възстановяване на временен път по ул. Ради Радев” – нереализирана /от о.т. 140 до о.т. 34/ с площ приблизително 385 кв.м. като транспортна връзка между ул. „Тодор Чипев” и ул. „Могилата” на територията на район „Лозенец”.

<<<ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТУК>>>

Район „Лозенец“ обявява обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на „Инвестиционни проекти за конструктивно укрепване на сгради”:
1. 35 СОУ „Добри Войников”, находящо се в УПИ III-за училище, кв.115, м. „Лозенец III част” по плана на гр. София, район „Лозенец”, с административен адрес: ул.”Добри Войников” № 16.
2. 120 ОУ „Г.С.Раковски” , находящо се в УПИ I-за училище, кв. 80, м. „Лозенец II част” по плана на гр. София, район „Лозенец”, с административен адрес: пл. „Папа Йоан Павел II” № 7.
3. 139 ОУ „Захари Круша”, находящо се в УПИ I-за училище и трафопост, кв.224, м. „Лозенец I част” по плана на гр. София, район „Лозенец”, с административен адрес: ул.„Димитър Хаджикоцев” № 44.

<<<ИЗТЕГЛИ ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК>>>

Публична покана

Район „Лозенец” обявява публична покана с предмет:
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ”
Процедурата се осъществява в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г. по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”.

<<<ИЗТЕГЛИ ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК>>>

26.02.2014 г. ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ!!!*

В публикуваната информация е установена явна техническа грешка при изписване номера на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия G051PO002/12/2.2-07.

 „Договор № А12-22-4/02.12.2014г.” да се чете ”Договор № А12-22-4/02.12.2013г.”

*публикувано по инструкция на Агенцията за Обществени Поръчки.

 

 

 

 

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.