Полезна информация

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Във връзка с предстоящото кандидатстване на децата за първи клас, ви уведомяваме, че от 21 април удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища:

- удостоверение за промени по постоянен адрес – в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- удостоверение за промени по настоящ адрес – в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- удостоверение за настоящ адрес;

- удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

- удостоверение за раждане на детето,

ще бъдат осигурявани на училищата от районните администрации по служебен път, като справки, без такси и необходимостта да ги посещавате физически.

Заявленията за кандидатстване ще имате възможност да попълвате и подавате през сайта на училището, за което кандидтаства бъдещият първокласник. Списък на учебните заведения на територията на СО – Район „Лозенец” ще намерите тук:

https://www.sofia.bg/en/municipality-schools-lozenec

Така електронизираме целия процес по кандидатстване, за да можете да подадете заявленията на първолаците буквално от вкъщи.

 

Заедно ще се справим!

КАРТА И ГРАФИК ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Тук може да видите графика за извозване на контейнерите (цветовете в таблицата означават извозване на съответния цвят контейнер), разделени са на четири зони като с обхвата им може да се запознаете в картата по-долу.   -  2020 Grafik SO Losenez

Тук може да видите картите на които са отразени зоните и локациите на контейнерите за раделно събиране - 2020 Lozenets

ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

СХЕМА НА ПОСТОЯННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Университети

Висши учебни заведения разположени на територията на района

прочети още

Ясли и Детски градини

Адреси и телефони за връзка с яслите и детските градини разположени на територията на района

прочети още

Училища

Информация за училищата разположени на територията на района

прочети още

Карта на разрешените места за разходка на домашни любимци

Други институции

Столичен общински съвет

Столична община

Национална агенция за приходите

Офис „Център“ обслужва клиентите с постоянен адрес в район „Средец“, „Триадица“ и „Лозенец“
ул. „6–ти септември“ №10
02/980-00-37; 02/985-96-407; 02/985-96-358

Столична регионална дирекция за национален строителен контрол (СРДНСК)

гр. София 1040 ул. „Алабин“ №35 ет.3
факс 02/989-22-57; 02/988-53-59

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ)

гр. София 1233 ул. „Враня“ №20,
02/813-04-00; факс 02/831-21-29

Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ)
Акредитиран орган за контрол Клас „A“
гр. София 1303; ул. „Цар Симеон“ №169А
02/931-13-39

Агенция по кадастъра
гр. София 1000 ул. „Мусала“ №1
02/818-83-83; факс 02/955-53-33

Електроразпределение – Район ЮГ
Център за обслужване на клиенти
Аварийна служба
Ул. „Христо Матов” № 9
02/851-86-34; 02/954-60-93

Софийска вода
Центрове за технически за услуги
гр. София ж.к. „Зона Б-5″
ул. „Партений Нишавски“ до бл. 10
гр. София ж.к. „Младост“ 4
Бизнес парк София, сграда №2А
02/812 21 21

Топлофикация – София
гр. София, ж.к „Борово“, ул. „Ястребец“ №23Б
02/859 81 82

Улично осветление – София
Технически отдел
гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ №30
02/931 12 10

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ (обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г). В чл. 2 се съдържа определение на понятието обществена информация: „Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

1 Официална

Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

2) Служебна

Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: „Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него, не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

ІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 Ако гражданин или юридическо лице желае да получи достъп до обществена информация, трябва да подаде писмено заявление (Приложение №1) в деловодството на района.

Ако гражданинът или юридическото лице притежава електронен подпис, може да използва електронна поща, като в заявлението за достъп посочи и електронен адрес за кореспонденция.

 

Желанието за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред деловодителя, като се посочи точно каква е информацията, към която се проявява интерес.

Предвид изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата информация независимо от начина, по който е подадено заявлението, в него трябва да е посочен адрес за кореспонденция.

ІІІ. СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА. РЕШЕНИЕ

 Максималният срок за отговор е 14 дни от датата на регистриране.

ЗДОИ урежда случаи, в които произнасянето по заявление за достъп до обществена информация може да стане и в по-голям срок от посочения по-горе. Това е възможно в следните хипотези:

Чл. 29, ал. 1. В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Ал. 2. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 30, ал. 1. Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

Ал. 2. В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Чл. 31, ал. 1. Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Ал. 2. В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

Ал. 3. В решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

Ал. 4. При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

Ал. 5. Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон.

 

Ако исканата обществена информация не се намира в районната администрация, но има данни за местонахождението, й в 14-дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за това.

Ако исканата обществена информация не се намира в районната администрация и няма данни за местонахождението й, в 14 дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява писмено за това.

Решението, с което се произнася кметът на района, съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:

1. Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2. Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3. Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4. Формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5. Разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

Това решение се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ, решението съдържа мотиви, на чиято основа е издадено.

Ако с решението е позволен достъп до исканата обществена информация, срокът по чл. 34, ал. 1, т. 2 (осигуряване на достъп до информация) не може да бъде по-кратък от 30 дни.

Достъпът, разбран като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация, е безплатен.

Ако желае копие от нея, може да го получи на съответен носител – хартиен или технически, след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно Заповед № 10 на Министъра на финансите от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя. (Приложение № 2).

Ако заинтересованото лице не се яви в определения за достъп срок или ако не заплати определените разходи, това се смята за отказ от предоставения достъп до исканата обществена информация. Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде след изтичане на 6-месечен срок.

За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителя, отговарящ за воденето на регистъра на заявленията за достъп до обществена информация (чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ).

ІV. СЛУЧАИ, В КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО ПОИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Когато се касае за класифицирана информация – чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ.

2. Когато се касае за държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон – чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ.

3. Когато се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица – чл. 8, т. 1 от ЗДОИ.

4. Когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България – чл. 8, т. 1 от ЗДОИ.

5. Когато се касае за лични данни – чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ.

Във всички тези случаи причината за отказ е, че за достъп до тези видове информация е предвиден друг нормативен ред.

6. Когато се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци – чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ.

7. Когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация.

8. Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Формуляр-заявление-ЗДОИ

 

ЦЕНОРАЗПИС

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

На основание Заповед №10 от 10.01.2001 г. на министъра на финансите определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

1. дискета – един брой – 1,20 лв.;

2. CD – един брой – 5,00 лв.;

3. електронна поща – 1 МВ – 0,30 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;

4. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;

 

6. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;

7. устна справка – за 15 минути – 1,50 лв.;

8. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

123

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.