Обяви

КОНСТАТИВЕН АКТ КА-001/2015

КОНСТАТИВЕН АКТ КА-001

Kонкурс за отдаване под наем

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА,  30, ал. 1 и  чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Район „Лозенец” СО  открива конкурс за отдаване под наем:
прочети още

Kонкурс за отдаване под наем

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА,  30, ал. 1 и  чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Район „Лозенец” СО  открива конкурс за отдаване под наем:

1.Ресторант на първи етаж със застроена площ 133.00 кв. м, склад, находящ се в приземния етаж от същата сграда със застроена площ 38.60 кв.м и част от УПИ І-ОЖС, кв. 138, м. „Лозенец” ІІ ч. с площ 180 кв. м. за градина към ресторанта, АЧОС № 5131/27.10.2014 г., находящи се в двуетажна общинска сграда на бул. „Черни връх” № 27.Начална конкурсна месечна наемна цена – 2 340 лв. /две хиляди триста и четиридесет/ без ДДС.

2. Кафе-клуб със застроена площ 144.00 кв.м., състоящ се от две зали, три складови помещения и санитарен възел, АЧОС № 4566/09.05.2002 г., находящ се в едноетажна сграда на ул. „Милин камък” № 14. Начална конкурсна месечна наемна цена – 1 491 лв. / хиляда четиристотин и деветдесет и един/ без ДДС.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 20.04.2015 г., ет. 2, деловодство на районната администрация.

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 20.00 лв.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2 – всеки работен ден от 8.30. до 17.00 ч. и се получава от деловодство – ет. 2.

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИУМПС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ЗАПОВЕД ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА НА СО 15-РД-40-1/15.01.2015

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

СЪОБЩЕНИЕ

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -023

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -022

КОНСТАТИВЕН АКТ № КА -021

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.