Обяви

ЗАПОВЕД No РА-30-45/08.02.2016 г.

Заповед за премахване на незаконен строеж – „Въздушна кабелна мрежа“ находящ се на фасадата на жилищна сграда с административен адрес: София, бул. „Черни връх” 41, бл. 15-22, вх. А; до стълб близо до фасадата на РУМ „Черни връх”:

прочети още

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА 002 НА „БЛИЗУ МЕДИЯ АНД БРОУДБЕНД“

На 20.01.2015 г. при извършване на проверка на строеж от Четвърта категория е констатирано нарушение на чл. 137 ал. 3 и чл. 148 ал. 1 от ЗУТ и е стставен следния констативен акт:

<<<КОНСТАТИВЕН АКТ КА 002>>>

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

В район „Лозенец” е внесен проект – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА   УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ – отпада улица от О.Т.92 до О.Т.95; нова задънена улица от О.Т.521 до О.Т.92а и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 1178 и 1656, к.л. 571 от кв.10 и УПИ І – „за поликлиника, поща, РАТЦ, токоизпр. станция, и траф.”, УПИ ІІ – 1502 и УПИ ІХ – 1502 от кв. 11, образуване на нови  УПИ ІХ – 1502 и УПИ Х – 1178,1656 – „за ЖС, ОО, магазини, ПГ и ТП” от кв. 10 (нов) и ПЛАН – СХЕМИ по чл.108 от ЗУТ на м. „Кръстова вада” за обявяване по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ, обнародвани в ДВ брой 94 от 04.12.2015 г., стр.121.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в район „Лозенец”, бул.„Васил Левски” №2, ет.3, стая №37, гл. специалист Нина Стефанова. в едномесечен срок от обнародването.

При явяване в район „Лозенец”, следва да носите документи за собственост и самоличност.

Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

За обект: „Изграждане на Метростанция 12 – в участъка от бул.“Черни връх“ до ул.“Сребърна“
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

 У В Е Д О М Я В А М

прочети още

АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Акт за административно нарушение на основание чл. 36 и следващите, от ЗАНН и чл. 238, ал. 1 във връзка с чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, съставен срещу Ирен Любомирова Карагьозова:
<<<АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ>>>

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА (ОТН.НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА УЛ.“ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА“ 30)

ПРОМЕНИ в наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД РД-09-225 ОТ 23.07.2015

Заповед РД-09-225/23.07.2015 г. на Кмета на район „Лозенец” за определяне състава на комисия относно проверка за спазване на чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или промяна на адрес за периода 01.07.2014 г. – 30.04.2015 г. и Заповед РД-09-232/27.07.2015 г. за извършване на проверки по подадени сигнали за същите нарушения.

РЕШЕНИЕ №169 от 26.03.2015 г. НА НАГ-СО – ул.“Богатица“

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.