Обяви

Заповеди за извозване и разкомплектоване на ИУМПС

Издадени са заповеди за принудително извозване към площадка за разкомплектоване на седем броя излезли от употреба автомобили, намиращи се върху общинска собственост на територията на р-н „Лозенец“.

Заповедите можете да видите ТУК.

Заповеди за извозване и разкомплектоване на ИУМПС

Издадени са заповеди за принудително извозване към площадка за разкомплектоване на два броя излезли от употреба автомобили, намиращи се върху общинска собственост на територията на р-н „Лозенец“.

Заповедите можете да видите ТУК.

Обява за инвестиционно предложение за обект „Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучер“ до пл. „Велчова завера“"

Obyava_Baucher13112020

Заповед № СОА20-РД09-2741/ 31.10.2020 на кмета на Столична община

Заповедта урежда прилагането на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.

Самата заповед и приложенията към нея ще намерите ТУК.

Заповеди за извозване и разкомплектоване на ИУМПС

Издадени са заповеди за извозване към площадка за разкомплектоване на девет броя излезли от употреба автомобили, намиращи се върху общинска собственост, на територията на р-н „Лозенец“.

Заповедите можете да видите ТУК.

Важно! Удължен е срокът за подаване на проекти или технически схеми по програмата за подобряване качеството на въздуха в София

Срокът за подаване на: проект за газификация на имота (за одобрените кандидати, заявили желание за преминаване към отопление на газ), подготвен от оторизирана фирма, включващ вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/ и; или техническа схема на инсталацията на водна риза (за одорените кандидати, заявили желание за преминаване към отопление с пелети), която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети, по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, се удължава!

 Краен срок: 9. 12. 2020 г.

Одобрени кандидати по проекта за подобряване качеството на въздуха в София

Район „Лозенец” Ви информира, че са одобрени всички кандидати за екопечка на територията на Столична община по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Одобрените кандидати на територията на район „Лозенец” можете да видите <<< тук >>>>.

В срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови – на газ или пелети, – трябва да представят в районната администрация: проект за газификация на имота (ако са заявили желание за преминаване към отопление на газ), подготвен от оторизирана фирма, включващ вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/ и; или техническа схема на инсталацията на водна риза (ако са заявили желание за преминаване към отопление с пелети), която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети .

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кандидати през следващата година.

Обновено! Обществено обсъждане на ПУП- ИПРЗ за УПИ I- „за резиденция“, кв. 145, м. „Лозенец- IIч.“ по плана на гр. София

Публикувано на 24.07.2020г.

Със заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-114/22.07.2020г. е обявено обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ – I „за резиденция“, ПИ с идентификатор 68134.901.1131, кв. 145, м. „Лозенец- IIч.“ по плана на гр. София.

 

Представянето на проекта ще се състои в конферентна зала 1А и 1Б в хотел „Хемус“, бул. „Черни връх“ № 25 от 17:00 часа на 31.07.2020г.

Можете да се запознаете със заповедта <<<ТУК>>>

Можете да се запознаете с уведомителното писмо за общественото обсъждане <<<ТУК>>>

SKM_C25820073111261 - Проект 1

SKM_C25820073111290 - Проект 2

SKM_C25820073111270 - Проект 3

Протокол от проведеното обществено обсъждане <<<ТУК>>>

 

Обновено съдържание на 12.08.2020

Със заповед на Кмета на Район „Лозенец” № РД-09-116/11.08.2020г. се отменя провеждането на заключителна дискусия на общественото обсъждане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ – I „за резиденция“ по отношение на ПИ с идентификатор 68134.901.1131 по КККР, кв. 145, м. „Лозенец – IIч.“, район „Лозенец” на 14. 08. 2020 г. от 17:00 в зала 1А и 1Б в хотел „Хемус”, бул. „Черни връх” № 25.

Можете да се запознаете със заповедта ТУК.

Заповеди за извозване и разкомплектоване на ИУМПС

Издадени са заповеди за извозване към площадка за разкомплектоване на три броя излезли от употреба автомобили, намиращи се върху общинска собственост, на територията на р-н „Лозенец“.

Заповедите можете да видите ТУК.

Обявление по чл. 81а ЗДСл

Публикувано на 07.07.2020г.

Районната администрация обявява процедура за заемане на една ръководна длъжност по служебно правоотношение по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (преминаване на държавна служба в друга администрация). Кандидатстването се извършва по реда на глава трета от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Повече иниформация- ТУК

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.