Архив

Съобщение на „Софийска вода“ АД

Във връзка с извършване на аварийни и планови ремонти се очакват частични спирания на водата в периода 04.09.2014 г.- 09.09.2014 г. , както следва:

   • ул.“Голо бърдо“ N – 10
   • ул.“Асен Разцветников“
   • ул. „Добри Войников“ N – 8
   • ул. „Свети Теодосий Търновски“ 12

Повече информация можете да получите от центъра за обслужване на клиенти на „Софийска Вода” на телефон 0700 12121

СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 21.09.2014 г.

Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители за Народно събрание, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.

Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната, и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.

Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия му адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. Общинската администрация по настоящия адрес на избирателя го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа „Забележки“ се вписва „издадено удостоверение за гласуване на друго място“ (издадено УГДМ).

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден – до 15.09.2014 г. – от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, постоянният адрес / адрес на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Приложение 17

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - до 21.09.2014 г. - пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл.  23, ал. 1 от ИК.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и  предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Приложение 14

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден – до 28.09.2014 г.

Кметът или кметският наместник  разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния административен  съд в двудневен срок от обявяването му.

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване  и се обявява незабавно.

Приложение 10

СЪОБЩЕНИЕ РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Уважаеми съграждани,

Във връзка с получена  телефонограма  в район „Лозенец” от  Дирекция „Сигурност” към СО за опасност от обилни валежи за 03.09.2014 г. и 04.09.2014 г., моля да вземете всички необходими мерки за предотвратяване на наводнения.

Ръководството на район ”Лозенец”

Заповед за поставяне на агитационни материали за Парламентарни избори 2014 в гр. София

Заповед за образуване на избирателните секции в гр. София

Свободно работно място в отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“ СО – район „Лозенец“

СО- район „Лозенец“ обявява едно щатно свободно работно място „главен експерт“ за заемане по трудово правоотношение в отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“. За повече  информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане  вижте по- долу в добавения файл. Можете да изпращате CV чрез системата на jobs.bg, както и на е- поща: v.georev@lozenets-sofia.org

След проведена селекция по документи, на съответните кандидати ще бъде  определена дата за интервю.

Длъжностна характеристика

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.