Столична община район „Лозенец” обявява обществена поръчка с предмет:

New Picture

„Изпълнение на мерки по информираност и публичност“ по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А12-22-4/02.12.2013 г. по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подпроритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски социален фонд.

<<<Обявление в Агенциа по обществени поръчки>>>

<<<ИЗТЕГЛИ ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК>>>

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.