РА-УТ-017 Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица за презаверяване – в оригинал
5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
6. Други
Забележки:
1 .Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
2. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта
3. При констатиране на промяна в собствеността, несъответствия в плана и други нови обстоятелства е необходимо издаване на нова скица след доплащане на такса от 15.00 лв.

Срок

7 дни

Цена

15 лв.

Формуляр

RA-UT-017_
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.