ПРОЦЕДУРА за Защита на личните данни Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните.

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Район „Лозенец“, Столична община  в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:                         Столична община – Район „Лозенец

Седалище и адрес:                    гр. София  1142,  бул. „Васил Левски“ №  2

Данни за кореспонденция:      гр. София  1142,  бул. „Васил Левски“ №  2

Телефон:                                  +359 2 865 69 32

Web site:                                    http://lozenets-sofia.org//

E-mail:

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:                                         Таня Узунова

Данни за кореспонденция:   гр. София  1142,  бул. „Васил Левски 2, ет.7, к-т 74  Телефон:                                  +359 2 865 69 32

E-mail:                                      t.uzunova@lozenets-sofia.org 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Район „Лозенец“, СО събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование:                          Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес:                     бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Данни за кореспонденция:       бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Телефон:                                   +359 2 915 35 18

Web site:                                    www.cpdp.bg

E-mail:                                       kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 

 Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична община си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Столична община изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Район „Лозенец“, СО.

Район „Лозенец“, СО няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Район „Лозенец“, СО да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Район „Лозенец“, СО да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Район „Лозенец“, СО не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Район „Лозенец“, СО имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Район „Лозенец“, СО събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Район „Лозенец“, СО предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Район „Лозенец“, СО.

Район „Лозенец“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община и Район „Лозенец” предоставят извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Район „Лозенец“, СО се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Район „Лозенец“, СО не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни и др.

Подаване на електронни сигнали чрез електронната страница и  електронната  поща на район „Лозенец”, СО
Район „Лозенец“, СО събира и обработва лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите, които се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.Основната ни цел е да осигурим ефективно обслужване на своите потребители с цялостна на личните данни. Чрез електронната страница на района и електронната поща ние поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват). Район „Лозенец”, СО“ не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

За облекчаване обслужването на нашите потребители на интернет страницата на район „Лозенец“, СО е публикувана ел.поща за подаване на сигнали. При подаване на сигнал по  електронен път  лицето-подател дава своето съгласие да бъдат обработени личните му данни за целите на подадената от него информация. При несъгласие за обработка на личните му данни сигналът остава без разглеждане и същият не се обработва и администрира на последващ етап, както и не се проверява неговата достоверност.

Район „Лозенец“, СО променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящата интернет страница.

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.