Одобрени кандидати по проекта за подобряване качеството на въздуха в София

Район „Лозенец” Ви информира, че са одобрени всички кандидати за екопечка на територията на Столична община по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Одобрените кандидати на територията на район „Лозенец” можете да видите <<< тук >>>>.

В срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови – на газ или пелети, – трябва да представят в районната администрация: проект за газификация на имота (ако са заявили желание за преминаване към отопление на газ), подготвен от оторизирана фирма, включващ вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/ и; или техническа схема на инсталацията на водна риза (ако са заявили желание за преминаване към отопление с пелети), която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети .

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кандидати през следващата година.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.