ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден – до 28.09.2014 г.

Кметът или кметският наместник  разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния административен  съд в двудневен срок от обявяването му.

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване  и се обявява незабавно.

Приложение 10

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.