Важно! Удължен е срокът за подаване на проекти или технически схеми по програмата за подобряване качеството на въздуха в София

Срокът за подаване на: проект за газификация на имота (за одобрените кандидати, заявили желание за преминаване към отопление на газ), подготвен от оторизирана фирма, включващ вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/ и; или техническа схема на инсталацията на водна риза (за одорените кандидати, заявили желание за преминаване към отопление с пелети), която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети, по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, се удължава!

 Краен срок: 9. 12. 2020 г.

Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.