Услуги

Кадастър, регулация и устройство на територията – КРУТ

Мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, издава и презаверява скици, изработва скици с указан начин на застрояване, разглежда за одобряване инвестиционни проекти и подготвя разрешения за строеж, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ категория и разрешения за строеж, заверка на екзекутивна документация за строежи от ІV, V и VІ категория, издава скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица и др.

РА-УТ-016: Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
5. Други
Забележки: 1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
2.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

30 лв.

Формуляр

 RA-UT-016

РА-УТ-017 Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица за презаверяване – в оригинал
5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
6. Други
Забележки:
1 .Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
2. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта
3. При констатиране на промяна в собствеността, несъответствия в плана и други нови обстоятелства е необходимо издаване на нова скица след доплащане на такса от 15.00 лв.

Срок

7 дни

Цена

15 лв.

Формуляр

RA-UT-017_

РА-УТ-018 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота
5.  Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
6. Други
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

20 лв.

Формуляр

RA-UT-018

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...