Услуги

Кадастър, регулация и устройство на територията – КРУТ

Мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, издава и презаверява скици, изработва скици с указан начин на застрояване, разглежда за одобряване инвестиционни проекти и подготвя разрешения за строеж, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ категория и разрешения за строеж, заверка на екзекутивна документация за строежи от ІV, V и VІ категория, издава скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица и др.

РА-УТ-007: Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4.Копие от разрешението за строеж и заповедите за допълването му
5.Пълен комплект проекти за действително изпълнение на СМР в три екземпляра
6.Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с извършени заверки, вкл. и на кота било, актове образци 3, 4, 7, 14, 15
7.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
8. Други
Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен

Формуляр

 RA-UT-007 + RA-UT-050

РА-УТ-008: Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Копие от заявлението, с което инвестиционният проект е внесен за съгласуване и/или одобряване
3. Документи за собственост (друго вещно право)
4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
5. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
6. ДругиЗабележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

7 дни при одобрен инвестиционен проект
30 дни за строежи по чл. 147 от ЗУТ

Цена

За основно застрояване, пристро¬яване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по таблица
За преустройство, реконструкция, второстепенни постройки, огради – по таблица
За линейни инфраструктурни обекти – 0,3 % от стойността на обекта

Формуляр

 RA-UT-008

РА-УТ-009: Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Разрешение за строеж
5. Копие от актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
6. Валидна комбинирана скица (цветно копие) с отразени КК и действащ регулационен план
7. Копие от заверен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия (в случаите на започнало строителство, съгласно чл. 157, ал. 1 от ЗУТ)
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

½ от дължимата такса по услугата за издаване на разрешение за строеж за обекта

Формуляр

 RA-UT-009

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...