Услуги

Кадастър, регулация и устройство на територията – КРУТ

Мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, издава и презаверява скици, изработва скици с указан начин на застрояване, разглежда за одобряване инвестиционни проекти и подготвя разрешения за строеж, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ категория и разрешения за строеж, заверка на екзекутивна документация за строежи от ІV, V и VІ категория, издава скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица и др.

РА-УТ-001: Заявление за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП

Необходими документи

1.Заявление по образец
2.Документи за собственост (друго вещно право)
3.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4.Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5.Мотивирано предложение за ПУП
6.Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
7.Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
8.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9.Други
Забележки: 1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

100 лв.

Формуляр

 RA-UT-001

РА-УТ-002: Заявление за одобряване на проект за ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
6. Проект за ПУП – 2 броя на хартия и 1 бр. на магнитен носител
7. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Заповед се издава в 14-дневен срок след приемане на проекта за ПУП на РЕСУТ.
Срокът на цялата процедура зависи от продължителността на обявяването

Цена

ИПР до 1 дка: 200 лв.
ИПР до 10 дка: 250 лв.
ИПР над 10 дка: 300 лв.
ИПЗ до 1 дка: 200 лв.
ИПЗ до 10 дка: 250 лв.
ИПЗ над 10 дка: 300 лв.
ИПРЗ до 1 дка: 400 лв.
ИПРЗ до 10 дка: 500 лв.
ИПРЗ над 10 дка: 600 лв.
РУП до 1 дка: 400 лв.
РУП до 10 дка: 500 лв.
РУП над 10 дка: 600 лв.
ИПРЗ и РУП до 1 дка: 600 лв.
ИПРЗ и РУП до 10 дка: 700 лв.
ИПРЗ и РУП над 10 дка: 800 лв

Формуляр

 RA-UT-002

РА-УТ-003:Заявление за издаване на виза за проектиране

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Мотивирано предложение за издаване на виза (в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ)
6. Съгласие от (съ)собствениците на имота с нотариално заверени подписи (в случаите, когато заявлението не е подадено от всички (съ)сосбтсвеници)
7. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки:1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

По чл. 140, ал. 2 от ЗУТ: 40 лв.
По чл. 140, ал. 3 от ЗУТ: 150 лв.

Формуляр

 RA-UT-003

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...