Услуги

Административно, информационно, правно обслужване и човешки ресурси- АИПОЧР

Адресна регистрация, удостоверения за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за чужбина и други.
Предоставяне достъп до информация по реда на ЗДОИ, признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи, издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, издаване на удостоверение за осигурителен стаж, брутно трудово възнаграждение и други.

ОБА6.2 Приемане на уведомление по чл.46б ЗУЕС

I. Издаване на удостоверение за брутно трудово възнаграждение -обр. УП-2

II. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж- обр. УП-3

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...