Профил на купувача

Публична покана

Район „Лозенец” обявява публична покана с предмет:
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ”
Процедурата се осъществява в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-4/02.12.2013 г. по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”.

<<<ИЗТЕГЛИ ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК>>>

26.02.2014 г. ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ!!!*

В публикуваната информация е установена явна техническа грешка при изписване номера на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия G051PO002/12/2.2-07.

 „Договор № А12-22-4/02.12.2014г.” да се чете ”Договор № А12-22-4/02.12.2013г.”

*публикувано по инструкция на Агенцията за Обществени Поръчки.

 

 

 

 

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...