Конкурси

Класиране в конкурса за организиране на ученическо и столово бюфетно хранене в 120 ОУ „Г. С. Раковски“

19.09.2018г.

Издадена е заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-173/18.09.2018г. относно класирането на участниците в конкурса „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот- публична общинска собственост на територията на Район „Лозенец“ за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 120 ОУ „Г. С. Раковски“.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК!

Внимание! Допуснато е предварително изпълнение на заповедта!

Конкурс по ЗДСл за длъжността „секретар на МКБППМН“ в отдел „ОКССД и МКБППМН“ на СО- Район „Лозенец“

Обновено на 10.09.2018г.

Извлечение от

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

„Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация“
(наименование на длъжността)
в административно звено- отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни“ – Район „Лозенец”
(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
1. приложение № 2 от НПКДСл. Към заявлението се прилагат:
2.  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Висше образование, област „социални, стопански и правни науки”, шифър на проф. направление- 3.2. „Психология“ по Класификатора на областите на висшето образование и проф. направления (КОВОПН), приет с ПМС № 125/24.06.2002г.
- 1 години стаж или придобит IV младши ранг;
№ КАНДИДАТИ
1    ИРИНА Л. Т., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621/30.08.2018
2    КРАСИМИР В. П., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[1]/30.08.2018
2    МИГЛЕНА Т. Б., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[2]/30.08.2018

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
№    ТРИТЕ ИМЕНА
1.    ИРИНА Л. Т., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621/30.08.2018
2.    МИГЛЕНА Т. Б., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[2]/30.08.2018

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 септември 2018 година от 10:00 часа в залата на ет. 7 (ст. 71) в сградата на гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски № 2, Район „Лозенец”- СО!!!
Не се разрешева ползване на нормативни актове от кандидатите!
Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ                            ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
КРАСИМИР В. П., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[1]/30.08.2018    Кандидатът е представил диплома за завършено ВО: ОКС „магистър“ в област „Педагогически науки“, проф. направление 1.2 „Педагогика“, което не отговаря на изискуемото за конкурса- диплома за ВО минимум „бакалавър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, направление 3.2 „Психология“ по КОВОПН.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

(край на извлечението)
прочети още

Конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел ФСД по ЗДСл

Обновено на 15.05.2018г.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 23 май 2018 година от 10:00 часа в залата на ет. 7 (ст. 71) в сградата на гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски № 2, Район „Лозенец”- СО!!!
Не се разрешева ползване на нормативни актове от кандидатите!

<<<Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността>>>

прочети още

Подаване на сигнал

Поради необходимостта от прилагане на новите изисквания за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), които влизат в сила от 25 май 2018, формата на подаване на сигнали и предложения до район „Лозенец“ временно няма да е активна.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...