Конкурси

Обява за конкурс по ТПО- 3 бройки в ОИЦ „София- град и София – област“ по проект

Във връзка с изпълняван от Столична община проект „Осигуряване на ефективното функциониране на областен информационен център София – град и София- област, за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г.“, финансиран по ОП „Добро управление“, съгласно административен договор за предоставяне на БФП ) BG05SFOP001-4.004.0027-C01, е обявен конкурс за подбор на експерти на следните позиции:

- експерт „Информационно обслужване и услуги“- 1 бр. Виж обявата <<<тук>>>. Връзка към страницата на СО <<<тук>>>.
- експерт „Логистика и информация“- 1 бр. Виж обявата  <<<тук>>>. Връзка към страницата на СО <<<тук>>>.
- експерт „Комуникация и информация“- 1 бр. Виж обявата <<<тук>>>. Връзка към страницата на СО <<<тук>>>.

Считано от 23.05.2019г., в рамките на един месец, се приемат документи на кандидатите в деловодството на СО: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа.

Списъци и съобщения относно конкурса ще се публикуват на информационното табло в сградата на Столична община (гр. София, ул. „Московска“ № 33), на е- страницата: www.sofia.bg, както и на портала: www.eufunds.bg;

Класиране в конкурса за организиране на ученическо и столово бюфетно хранене в 120 ОУ „Г. С. Раковски“

19.09.2018г.

Издадена е заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-173/18.09.2018г. относно класирането на участниците в конкурса „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот- публична общинска собственост на територията на Район „Лозенец“ за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 120 ОУ „Г. С. Раковски“.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК!

Внимание! Допуснато е предварително изпълнение на заповедта!

Конкурс по ЗДСл за длъжността „секретар на МКБППМН“ в отдел „ОКССД и МКБППМН“ на СО- Район „Лозенец“

Обновено на 26.09.2018г.

Окончателно класиране на кандидатите в конкурса е достъпно от ТУК!

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...