Обяви

Заповед на СО относно предотвратяване възникването на пожари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) НА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“

Обновено на 26.06.2019г.

<<<СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ МНЕНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП НА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“>>>

Забележка: Поради огромния брой регистрирани документи и липсата на техническа възможност за публикуването им в цялост (вкл. със заличаване на личните данни на подателите) на тази е-страница – се наложи публикуване само на горния списък. Моля да бъдем извинени за неудобството!

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД-09-84/27.05.2019 г. на Кмета на район „Лозенец” на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. ще се проведе представяне на проекта за ПУП на Парк „Борисова градина“.
прочети още

Обява за конкурс по ТПО- 3 бройки в ОИЦ „София- град и София – област“ по проект

Във връзка с изпълняван от Столична община проект „Осигуряване на ефективното функциониране на областен информационен център София – град и София- област, за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г.“, финансиран по ОП „Добро управление“, съгласно административен договор за предоставяне на БФП ) BG05SFOP001-4.004.0027-C01, е обявен конкурс за подбор на експерти на следните позиции:

- експерт „Информационно обслужване и услуги“- 1 бр. Виж обявата <<<тук>>>. Връзка към страницата на СО <<<тук>>>.
- експерт „Логистика и информация“- 1 бр. Виж обявата  <<<тук>>>. Връзка към страницата на СО <<<тук>>>.
- експерт „Комуникация и информация“- 1 бр. Виж обявата <<<тук>>>. Връзка към страницата на СО <<<тук>>>.

Считано от 23.05.2019г., в рамките на един месец, се приемат документи на кандидатите в деловодството на СО: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа.

Списъци и съобщения относно конкурса ще се публикуват на информационното табло в сградата на Столична община (гр. София, ул. „Московска“ № 33), на е- страницата: www.sofia.bg, както и на портала: www.eufunds.bg;

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...