Местна комисия

Инициатива „ Да подадем ръка на нашите деца ” на МКБППМН, район „Лозенец ” – СО

„Да подадем ръка на нашите деца“ е нов вид инициатива на район „Лозенец“ , чиято цел е да подпомогне и насочи родителите, преди появата или евентуално задълбочаване на проблемни ситуации или поведение. Тя е продължение на модула „“Училище за родители“ , който Местната комисия за БППМН реализира в детските градини на територията на район „Лозенец “ .

прочети още

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1. Какво означава МКБППМН ?
В структурата на всяка една районна администрация, съществува, т.н – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

прочети още

РЕГЛАМЕНТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН

На МКБППМН дейността е регламентирана съгласно чл. 6 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) като в неговата ал. 2 е определен броя на състава на комисията със заповед на кмета на район „Лозенец”, СО.

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...