Местна комисия

ДИРЕКТНА ПРЕВЕНЦИЯ – Тема: “ Моите права, задължения и отговорности „ – 6 клас

От месец март 2017 година започва втора инициатива на МКБППМН. Тя е насочена към ученици от шести клас. Това е първата по рода си директна превенция, с практическа насоченост по посока: спазване и зачитане на училищни правила, както и на някои от основните задължения на учениците по отношение на етика и толерантност, в училище и извън него. Психолози от МКБППМН ще работят групово с ученици от 6 клас. Формулировката на темата е: „ Моите права, задължения и отговорности „.
прочети още

Кратко представяне на основната тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

1.Теоретична част:

В България съществува закон за деца и ученици до 18 години, т.н ЗБППМН. М – означава дете до 14 години, Н – означава дете до 18 години. Според този закон учениците до 18 годишна възраст, също като пълнолетните, имат задължения. Основните им задължения са свързани с основни принципи и норми, които са общи за всички хора в световен план. Такива са например, следните правила: не наранявай физически или психически друг човек или дете; не кради; не чупи / в класната стая, навън на улицата и т.н / ; не драскай с графити жилищни сгради, метрото, ансансьорът; не пуши, не пий алкохол, не употребявай наркотици.

прочети още

Възпитателни мерки чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН, като пример , вид и особеност

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:

прочети още

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...