Местна комисия

Кратко представяне на основната тема: „ Моите права, задължения и отговорности „

1.Теоретична част:

В България съществува закон за деца и ученици до 18 години, т.н ЗБППМН. М – означава дете до 14 години, Н – означава дете до 18 години. Според този закон учениците до 18 годишна възраст, също като пълнолетните, имат задължения. Основните им задължения са свързани с основни принципи и норми, които са общи за всички хора в световен план. Такива са например, следните правила: не наранявай физически или психически друг човек или дете; не кради; не чупи / в класната стая, навън на улицата и т.н / ; не драскай с графити жилищни сгради, метрото, ансансьорът; не пуши, не пий алкохол, не употребявай наркотици.

прочети още

Възпитателни мерки чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН, като пример , вид и особеност

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:

прочети още

График за посещения на психолозите на МКБППМН при район „ Лозенец „

СГСАГ – 28.03.2017г. 18.30 ч. – Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

НПМГ – 28.03.2017г. 18.30 ч.- Среща с родители по тема: „ Поведенчески девиации и злоупотреби „ – за всички 8 –ми класове.

прочети още

Подаване на сигнал

Формата за контакти, която ще намерите тук е най-бързият и лесен начин да се свържете с нас. Едно от предимствата на тази форма е, че можете да изпращате вашите сигнали в удобно за вас време. Уведомяваме ви само, че район „Лозенец” не обработва анонимни сигнали. Благодарим Ви за съдействието.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...