Цветелина Данаилова

РА-УТ-026 Завление за регистриране на технически паспорт на на съществуващ строеж с обследване

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Технически паспорт на строежа (2 броя на хартиен носител и 1 брой на CD диск)
3. Доклад от обследването
4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
5. Други
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Цена

10 лв.

Формуляр

 RA-UT-026

РА-УТ-027 Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
4. Други документи
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Цена

Справка и заверено копие на документация във формат:
А4 – 2 лв. на лист
А3 – 4 лв. на лист
А2 – 8 лв. на лист
А1 – 16 лв. на лист
А0 – 30 лв. на лист
За писмен отговор за липса в архив – 2 лв.

Формуляр

 RA-UT-027

РА-УТ-028 Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Копие от договор на Възложителя с лице, притежаващо документ, издаден по реда на ЗУО за третиране и транспортиране на заявените количества отпадъци и/или разрешение на Възложителя
3. Копие от разрешението и/или регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО
4. Копие от одобрен план за управление на строителните отпадъци
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

4 дни

Цена

безплатно

Формуляр

 RA-UT-028

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...