РА-УТ-038 Заявление за издаване на нов административен адрес

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Актуална скица на имота
4. Копие от разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

30 дни

Цена

безплатно

Формуляр

 RA-UT-038
Подаване на сигнал
Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.
Горещ телефон
Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...