МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1. Какво означава МКБППМН ?
В структурата на всяка една районна администрация, съществува, т.н – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

2. Целеви групи, обект на дейността на МК.

Родители / семейства / ; Учители / Училища Малолетни / деца до 14 години / ; Непълнолетни / ученици от 14 години до 18 години /.

3. Каква е основна цел на МК?

3.1.Превенция на емоционални и поведенчески проблеми на ниво семейна среда, детски и учебни заведения, намиращи се на територията на район „ Лозенец „ ;

3.2.Превенция на поведение, сред деца и ученици, което е в разрез с общоприетите правила и норми / проява на агресия, злоупотреби с алкохол или с психоактивни вещества, конфликти на ниво група на връстници, бягство от вкъщи, кражби, хулигански прояви и други.

3.3.МКБППМН организира и координира социално-превантивната дейност на територията на СО, район „Лозенец” (по чл. 10, ал. 1, буква „а” от ЗБППМН). Разглежда деянията по (по чл. 10, ал. 1, буква „б” от ЗБППМН) чл. 11, ал. 1, налага възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 10 и 12, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си (по чл. 10, ал. 1, буква „з” от ЗБППМН).

4. Кои са основните приоритети и задачи на МК?

- Провеждане на групови превантивни програми на територията на района;

- Провеждане на безплатни индивидуални психологически консултации с цел помощ и подкрепа по посока превенция или преодоляване на емоционални и поведенчески проблеми;

- Преодоляване на девиации и отклонения в поведението на деца и младежи до 18 годишна възраст.

 

Подаване на сигнал

Тук ще намерите формата за подаване на сигнали и предложения към районната администрация.

Горещ телефон

Това е новата услуга, която район "Лозенец" предлага на жителите на района. На нашият "горещ телефон" ще можете да подавате вашите сигнали, мнения и препоръки, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. На същия номер можете да направите справка , по входящ номер, за текущия статус на вашата преписка...